F-tec

Audyt danych osobowych

Wykonujemy audyty  zgodności przetwarzania  danych osobowych  z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych.

 • Profesjonalna kadra, audytor wiodący ISO/IEC 27001
 • Tanio i solidnie
 • Krótki termin realizacji: 1 miesiąc

Prace audytowe obejmują:

 • identyfikację zbiorów
 • identyfikację systemów informatycznych
 • weryfikację poziomu zabezpieczeń
 • weryfikację i ocenę dokumentacji bezpieczeństwa danych osobowych
 • ocenę zgodności administratora danych oraz administratora bezpieczeństwa informacji
 • weryfikację dokumentów formalnych
 • ocenę wdrożonych środków bezpieczeństwa fizycznego
 • raport z audytu
Szczegółowy opis prac audytowych

W ramach prac audytowych realizujemy następujące czynności:

 • identyfikację zbiorów, w których są przetwarzane dane osobowe,
 • identyfikację systemów informatycznych i aplikacji służących do przetwarzania danych osobowych,
 • weryfikację poziomu zabezpieczeń systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów, w których przetwarzane są dane wrażliwe, w odniesieniu do wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,
 • weryfikację i ocenę dokumentacji bezpieczeństwa danych osobowych, w tym polityki bezpieczeństwa danych osobowych i instrukcji zarządzania systemami służącymi do przetwarzania danych osobowych, pod kątem zgodności z przepisami prawa,
 • ocenę zgodności wypełniania ustawowych obowiązków administratora danych oraz administratora bezpieczeństwa informacji,
 • weryfikację dokumentów formalnych, w tym upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencji użytkowników upoważnionych do przetwarzania danych,
 • ocenę wdrożonych środków bezpieczeństwa fizycznego, w tym zabezpieczenia obszaru przetwarzania danych osobowych.

 

Raport z audytu

Wyniki prac audytowych przedstawiane są w formie raportu zwierającego wykaz zidentyfikowanych niezgodności, zalecenia pokontrolne oraz listę czynności związanych z koniecznością dostosowania warunków technicznych i organizacyjnych do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych.